Hyzmatdaşlyk maksatnama

ÝEŇIL HYZMAT - Online dükany hyzmatdaşlyk maksatnamasy - düýbünden mugtdyr we gatnaşyjylar belli bir möçberde girdeýji alyp bilýärler. ÝEŇIL HYZMAT - Online dükany online dükanynyň islendik harydynyň ýada islendik bir ssylkasyny öz saýtyňyza ýerleşdiriň. Şol ssylkalar bilen satyn alan alyjynyň söwdasynyň 5% göterimi komissiýa boýunça öz hasabyňyza geçer.

Goşmaça maglumatlar almak isleseňiz biziň Hyzmatdaşlar üçin ulanyjy düzgünlerini okap tanyşyň.

Täze hyzmatdaşlyk

Häzirki wagtda siziň hyzmatdaşlyk akkaundym ýokmy?

Onda aşakdaky «Dowam etmek» düwmesine basyň. Üns beriň hyzmatdaşyň akkaundy satyn alyjynyn akkaundy bilen hiçhili baglanyşykly ýeri ýokdur.

Dowam etmek

Hyzmatdaşlar üçin girelge

Men öňki hyzmatdaş.

Açar sözi unutdym